Státní veterinární ústav Olomouc (SVÚ Olomouc) je státní příspěvková organizace. Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, nadřízeným orgánem je Státní veterinární správa. SVÚ Olomouc je financován z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Základním cílem činnosti ústavu je ochrana zdraví lidí a zvířat.  

Základní úkoly SVÚ Olomouc

  1. Laboratorní diagnostika nákaz a jiných onemocnění zvířat a příčin úhynů zvířat
  2. Zdravotní kontrola zvířat při jejich přesunu a prodeji (exporty a importy) a plošný monitoring zdravotního stavu zvířat
  3. Laboratorní zkoušení vzorků biologického materiálu, surovin, potravin, krmiv, vody, prostředí, léčiv, hygienických potřeb a případně dalších vzorků za účelem posouzení jejich zdravotní nezávadnosti a kvality
  4. Laboratorní kontrola plemenitby zvířat
  5. Zjišťování nežádoucích reziduí v potravinovém řetězci člověka a v prostředí
  6. Výkon činnosti akreditované zkušební laboratoře a akreditovaného certifikačního orgánu pro produkty v rozsahu platné akreditace
  7. Odběry vzorků pro laboratorní analýzy a jejich transport do laboratoře
  8. Výkon činnosti národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří včetně laboratorní činnosti pro výzkum a vývoj
  9. Vzdělávací a školicí činnost v oboru zemědělství a potravinářství v rozsahu své činnosti

Oddělení a pracoviště SVÚ Olomouc

SVÚ Olomouc představuje moderní pracoviště provádějící komplexní veterinární laboratorní diagnostiku a certifikaci vybraných produktů. Rozsáhlou laboratorní činnost zajišťuje 6 odborných oddělení s 25 laboratořemi:

SVÚ Olomouc má tři detašovaná pracoviště (DP). DP Kroměříž – Oddělení cizorodých látek, DP Brno – Příjmové a konzultační středisko s laboratoří pro diagnostiku trichinelózy a DP Bučovice – Laboratoř pro diagnostiku trichinelózy.

Protikorupční program

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci zaměstnanci či třetími stranami (např. příjemci dotací, zaměstnanci rezortních organizací).
Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací je také možné oznámit na záznamník telefonu : 221 812 275, nebo elektronicky na adresu: prosetrovatel@svscr.cz, korupce@mze.cz, prosetrovatel@mze.cz

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Odbor auditu a supervize Ministerstva zemědělství.

Webové stránky organizací, které mají vazbu na činnost SVÚ Olomouc