Certifikace produktů

Na SVÚ Olomouc pracuje Certifikační orgán pro produkty (COP), jehož činnost byla akreditována dle mezinárodní normy

ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

Certifikace je proces potvrzení shody parametrů produktu s parametry předpisu (zákon, vyhláška, norma, směrnice, Věstník MZe…).

Akreditovaný certifikační orgán pro produkty provádí certifikaci pro dva základní produkty:

  1. syrové kravské mléko v režimu jakosti  Q CZ (produkt M1) dle Věstníku MZe a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.
  2. mlékárenský výrobek v režimu jakosti  Q CZ (produkt M2) dle Věstníku MZe a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.

Žadatel musí čitelně vyplnit Žádost o certifikaci ve všech kolonkách. Na každé „CZ mléčnice“, které má být zařazeno do režimu jakosti Q CZ musí být vyplněna samostatná Žádost o certifikaci !


Originál
 vyplněné žádosti opatřené podpisem, případně razítkem oprávněné osoby, je nutno zaslat poštou nebo osobně doručit na kontaktní adresu COP.

Žádost o certifikaci

Příručka pro klienty (ke stažení)

Podrobné informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro klienty, Věstníku MZe ročník 2016, částka 1 a zejména v Obecných podmínkách pro poskytnutí dotace:

Příručka pro klienty (ke stažení)

SOP COP 1, verze 5 – schéma M1

SOP COP 2, verze 5 – schéma M2

Věstník MZe ročník 2016, částka 1, kap.2

Zpřesnění pravidel Q CZ dotačního titulu 19.A březen 2022 č.j.

Osvědčení o akreditaci

Certifikačního orgánu pro produkty č.3235

Žádost o certifikaci

Pdf dokument k vyplnění

Přiručka pro klienty

Souhrnné informace o principech a postupech pro žadatele o certifikaci

Kontakty na pracovníky COP

Pracovník Telefonní číslo E-mail
Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí COP
+420 585 557 111 jbardon@svuol.cz
RNDr. Dagmar Šromová
manažer kvality + výkonný pracovník
+420 585 557 254

dsromova@svuol.cz

cop@svuol.cz

Dominika Javůrková
administrativní pracovník
+420 585 557 342 djavurkova@svuol.cz
Kateřina Kaňová
administrativní pracovník
+420 585 557 277 kkanova@svuol.cz