Oddělení patologické morfologie provádí především diagnostickou pitvu kadáverů všech druhů zvířat a další navazující vyšetření, nutná ke stanovení příčiny úhynu. Výstupem je protokol o zkoušce. Mimo diagnostické pitvy provádíme i pitvy soudní na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo i na žádost fyzických osob. Výstupem je pak znalecký posudek. Naše oddělení se rovněž zaměřuje na průkaz viru vztekliny u kadáverů vnímavých zvířat.

JménoTelefonE-mail
MVDr. Jiří Harna
vedoucí oddělení a NRL pro parazity
+420 585 557 214jharna@svuol.cz
MVDr. Martin Pijáček
vedoucí NRL pro zdraví včel
+420 585 557 233mpijacek@svuol.cz

Seznam vyšetření a služeb prováděných na Oddělení patologické morfologie (laboratoře patologické morfologie, parazitologie, reprodukce a histologie)

 • patologicko-anatomické vyšetření (pitva) zvířat a orgánů
   • všechny kadávery určené k vyšetření musí doprovázet řádně vyplněná objednávka
   • pro doručení kadáverů uhynulých nebo utracených zvířat do 20 kg (ptáků nebo savců do 20 kg) je možné po předchozí domluvě využít svozu SVÚ Olomouc
   • kadávery nad 20 kg je možné doručit osobně v pracovní době i mimo pracovní dobu (nepřetržitý příjem vzorků)
   • kadávery nad 300 kg – nutná předchozí telefonická domluva (doručení nutné v pracovní dny do 9:00 a transport zajištěný majitelem zvířete)
    V ojedinělých případech lze po předchozí domluvě provést pitvu v terénu – např. v místě úhynu
   • kadávery doporučujeme uchovávat při chladničkových teplotách, zamrazit pouze při delší časové prodlevě (dny pracovního klidu, komplikované doručení apod.)
   • uhynulé/utracené ryby – vždy nutné doručit neprodleně po úhynu, v chlazeném stavu (nemrazit), u hromadných úhynů ryb nutno vždy doručit vzorek vody ve skleněné vzorkovnici, o objemu minimálně 1 litr, naplněné přepadem
   • pitva ve zvláštním režimu (exhumované kadávery v pokročilé autolýze, příprava kadáveru k pohřbení/kremaci) – požadavek na vrácení těla po pitvě majiteli musí být uveden na objednávce vyšetření. Pokud není tento požadavek uveden na objednávce, tělo nelze vydat
   • v případě požadavku pitvy utracených zvířat, doporučujeme utratit zvíře vykazující nejvýraznější klinické příznaky onemocnění
 • soudní pitva
   • Státní veterinární ústav Olomouc je znaleckým ústavem, působí zde znalci:
     • MVDr. Jiří Harna – znalec v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace veterinární patologie a parazitologie
     • MVDr. Martin Pijáček – znalec v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace veterinární patologie a parazitologie
   • znalecké posudky jsou vypracovávány na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo i na žádost fyzických osob
 • možnost zajištění likvidace kadáverů (odvoz do kafilerie)
 • RTG vyšetření kadáverů (diagnostika traumatických změn – detekce a zajištění projektilů, fraktury)
 • preparace koster zvířat pro forenzní účely
 • odběry tkání a orgánů (sekční materiál, materiál z jatek) k virologickému, bakteriologickému, parazitologickému, chemicko-toxikologickému, mykologickému vyšetření, vyšetření metodou PCR a případně dalšímu vyšetření
 • histologické vyšetření bioptických a nekroptických vzorků a vzorků potravin (průkaz kostních úlomků v masných výrobcích) parafinovou technikou; cytologické vyšetření kožních změn, punktátů a bronchoalveolárních laváží
 • parazitologické vyšetření klinického materiálu
   • trus, podestýlka, vzorky srsti, peří, kožní seškraby, punktáty apod.
   • semikvantitativní vyšetření trusu flotační, larvoskopickou a sedimentační metodou
   • kvantitativní vyšetření trusu (OPG, EPG)
   • vyšetření trusu imunochromatografickými testy (giardióza, kryptosporidióza)
   • druhové určení parazitů
 • průkaz trichinelózy ze svaloviny vnímavých zvířat trávicí metodou, s možnou následnou genotypizací larev trichinel metodou PCR
 • průkaz anisakózy ve vzorcích rybí svaloviny s možnou následnou genotypizací larev metodou PCR
 • parazitologické vyšetření včel – varroáza, roztočíková nákaza, nosemóza, identifikace exotických parazitů (Aethina tumida, roztoči Tropilaelaps spp.), a škůdců včel (např. Vespa velutina nigrithorax)
 • diagnostika vztekliny v rámci monitoringu dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (lišky a psíci mývalovití) a v případě poranění člověka zvířetem s rizikem nakažení vzteklinou (imunofluorescence, PCR)
 • hematologické vyšetření nesrážlivé krve
   • až 19 sledovaných parametrů s vyhodnocením pro 13 druhů zvířat – pes, kočka, kůň, kráva, prase, králík, myš, krysa, koza, ovce, fretka, opice, velbloud
   • analyzátor v provozu pracovní dny od 7:00 do 19:00
   • vyšetření krevních nátěrů (preferujeme zaslání již připravených krevních nátěrů ihned po odběru krve)
 • vyšetření spermatu (nativní, zamražené vzorky) – bakteriologické, mykologické a mikroskopické vyšetření (morfologie, motilita aj.)
 • vyšetření prepuciálních výplašků (kampylobakterióza, trichomoniáza), vaginálních a prepuciálních výtěrů (bakteriologické, mykologické vyšetření)
 • měření stájového mikroklimatu (teplota, relativní vlhkost, koncentrace CO2 a NH3)
 • kontrola účinnosti desinfekce – bakteriologické vyšetření stěrů z ploch po desinfekci s kvalitativním vyjádřením výsledků
 • metabolické testy u přežvýkavců (nutná předchozí telefonická konzultace)
 • konzultace a poradenství výsledků vyšetření a stanovených diagnóz na protokolech SVÚ Olomouc