NRL PRO BRUCELÓZU (ODD. VIROLOGIE A SÉROLOGIE)

Brucelóza je závažné onemocnění zvířat způsobené baktériemi rodu Brucella, které je přenosné ze zvířat také na člověka. Česká republika je zemí, která je brucelózy zvířat prostá, ale vzhledem k závažnosti onemocnění, jakož i nepříznivé nákazové situaci v některých evropských a řadě mimoevropských zemí, je nutno této nákaze věnovat stále pozornost. 

NRL je schopna provádět konfirmační vyšetření na brucelózu, a to jak sérologická, tak i bakteriologická a provést i typizaci brucel jak metodou PCR, tak metodou MALDI-TOF. 

NRL byla zřízena v souladu s veterinárním zákonem jako národní laboratoř zajišťující koordinační činnost mezi jednotlivými laboratořemi provádějícími laboratorní diagnostiku brucelózy, dále pro zabezpečení rozhodčí úlohy při ověření pozitivních či sporných výsledků (konfirmační činnost), pro sledování, ověřování a zavádění nových diagnostických metod do laboratorní praxe. 

NRL vykonává sérologickou a bakteriologickou diagnostiku původců brucelózy a jejich identifikaci, dále konfirmaci výsledků sérologických reakcí ostatních laboratoří ČR, zajišťuje činnost na úseku laboratorních analýz, statistiky a hlášení výskytu brucelózy v souladu s platnou legislativou ČR i EU. 

NRL spolupracuje s infekčními klinikami, pro které zajišťuje konfirmační sérologické i bakteriologické vyšetření a odborné konzultace. NRL se pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních kruhových testů, spolupracuje s referenční laboratoří EU (ANSES Paříž, Maisons-Alfort), udržuje kontakty s dalšími NRL států EU.

Vedoucí NRL

MVDr. Štefánia Šanová, Ph.D.+420 585 557 334stsanova@svuol.cz
NRL PRO KAMPYLOBAKTERY (ODD. SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE)

Bakteriální alimentární infekce člověka způsobené termotolerantními kampylobaktery patří v dnešní době v ČR i Evropě k nejfrekventovanějším alimentárním nákazám. Jen v ČR onemocní touto nákazou ročně tisíce lidí.

Vzhledem k tomu, že významným zdrojem infekce pro lidi jsou suroviny a potraviny živočišného původu, ale i domácí zvířata, zřídilo Ministerstvo zemědělství NRL na Státním veterinárním ústavu Olomouc.

Mezi základní úkoly NRL je organizace a provádění monitoringu kampylobakterů u zvířat a sledování antibiotické rezistence u izolovaných kmenů. NRL metodicky řídí ostatní veterinární laboratoře, které provádějí diagnostiku těchto bakterií, a ověřuje jejich způsobilost kontrolními testy.

Je expertním a poradním pracovištěm pro Státní veterinární správu, Ministerstva zemědělství i zdravotnictví. Důležitá je spolupráce NRL s Lékařskou fakultou UP v Olomouci i řadou infekčních klinik.

NRL ověřuje a zkouší nové diagnostické postupy a metody.

Významnou částí činnosti NRL je spolupráce s Evropskou referenční laboratoří pro členské státy EU ve švédské Uppsale.

Vedoucí NRL se pravidelně zúčastňuje jednání v EU-RL a spolupodílí se na přípravě evropských programů monitoringu. V rámci zahraničních aktivit NRL nelze pominout také spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), pro který NRL připravuje část zprávy o zoonózách za ČR.

Významná je také výuková, publikační a přednášková činnost.

NRL tvoří oddělení speciální bakteriologie, laboratoř hygieny potravin a laboratoř PCR.

Vedoucí NRL

MVDr. Nikola Hulínová Štromerová, Ph.D.+420 585 557 337 nstromerova@svuol.cz 
NRL PRO KOAGULÁZAPOZITIVNÍ STAFYLOKOKY (ODD. HYGIENY POTRAVIN A KRMIV)

Stafylokoky patří k nejrozšířenějším bakteriím, patogenní kmeny mohou způsobit invazivní infekce nebo toxikózy.

Základní činností NRL je diagnostika bakterií Staphylococcus sp., jejich identifikace, konfirmace a monitoring antibiotické rezistence. V souladu s platnou legislativou ČR a EU provádí NRL v potravinách a surovinách kvantitativní stanovení koagulázapozitivních stafylokoků, Staphylococcus aureus a vyšetření stafylokokových enterotoxinů (SEA-SEE) přístrojem VIDAS imunodetekcí.

Významnou aktivitou je sledování meticilin rezistentních kmenů Stapylococcus aureus (MRSA) v potravinovém řetězci a dále průkaz genů stafylokokových enterotoxinů sea-see, seg-sej, sep, ser pomocí multiplex PCR.

NRL metodicky řídí ostatní veterinární laboratoře a ověřuje jejich způsobilost kontrolními testy, poskytuje odbornou pomoc orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor na úseku zdravotní nezávadnosti živočišných produktů i na úseku ochrany zdraví zvířat.

NRL spolupracuje s NRL členských států EU včetně EU-RL pro koagulázapozitivní stafylokoky ve Francii (Francie, ANSES- French Agency for Food, Environmental & Occupational Health safety) a s dalšími veterinárními i humánními organizacemi, např. Lékařskou fakultou UP v Olomouci.

NRL tvoří oddělení hygieny potravin a krmiv, oddělení speciální bakteriologie a laboratoř PCR.

Vedoucí NRL

MVDr. Jarmila Ondrušková+420 585 557 240jondruskova@svuol.cz
NRL PRO KOVY A DUSÍKATÉ SLOUČENINY (ODD. CIZORODÝCH LÁTEK KROMĚŘÍŽ)

Chemické prvky jsou přítomny ve všech složkách potravinového řetězce. Jejich množství v potravinách a krmivech závisí na přirozeném obsahu a na podmínkách, ve kterých jsou produkovány a zpracovávány.

Některé prvky mají nutriční význam a jsou nezbytné pro zdraví. Ale jiné, jako např. těžké kovy olovo, kadmium, rtuť a arsen nutriční význam nemají a naopak mohou způsobovat vážná onemocnění. Aby se snížilo zdravotní riziko spojené s vyšším obsahem těžkých kovů v potravinách, krmivech a vodě, jsou stanoveny v evropské legislativě maximální limity jejich obsahu v důležitých komoditách a provádí se jejich laboratorní kontrola.

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky byla jmenována SVS ČR v roce 2002 a Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2006 na Státním veterinárním ústavu Olomouc. Nositelem reference je oddělení cizorodých látek na pracovišti v Kroměříži. V roce 2018 došlo k rozšíření rozsahu k přejmenování na NRL pro kovy a dusíkaté sloučeniny

K hlavním bodům činnosti patří aktivní účast v monitoringu reziduí cizorodých látek s odpovědností NRL za oblast kovů, který se provádí v rámci EU. Důležitá je spolupráce s NRL ostatních členských států a hlavně s EU referenční laboratoří (EU-RL) v Kodani. Vedoucí NRL se pravidelně zúčastňuje jednání v obou EU-RL, získané odborné informace předává příslušným státním orgánům i úředním laboratořím v ČR, jejichž činnost koordinuje.

NRL je expertním a poradním pracovištěm pro Státní veterinární správu ČR, Ministerstva zemědělství i zdravotnictví, poskytuje vědeckou a technickou pomoc v oblasti své působnosti. Potvrzuje pozitivní výsledky vyšetření prováděných v ostatních laboratořích, v případě sporných výsledků vydává referenční výsledek. Vyvíjí a aktualizuje metody v závislosti na nových poznatcích vědy a techniky a zajišťuje jejich validaci a akreditaci.

Vedoucí NRL

RNDr. Martin Kuba+420 573 343 644
+420 724 517 543
mkuba@svuol.cz
NRL PRO PARAZITY (ODD. PATOLOGICKÉ MORFOLOGIE)

Národní referenční laboratoř pro parazity při SVÚ Olomouc byla jmenovaná Ministerstvem zemědělství ČR s účinností od 1. ledna 2008, má za cíl sledování život ohrožujících parazitů, přenosných ze zvířat na člověka, zejména Trichinella spp.Echinococcus spp., a Anisakis spp..

Trichinelóza je kosmopolitně rozšířena. Původcem onemocnění je nejčastěji Trichinella spiralis (svalovec stočený), dospělí červi jsou dlouzí jen několik milimetrů a usídlují se v příčně pruhované svalovině. Rezervoárem jsou divoce žijící masožravci a všežravci. Hlavním zdrojem infekce pro člověka je maso prasat, zejména pak divoce žijících prasat.

V případě pozitivního záchytu larev trichinel laboratoř provádí genotypizaci metodou PCR.

Echinokokóza je kosmopolitní, zejména se vyskytuje tam, kde jsou používáni psi k hlídání pasoucích se zvířat. Původcem onemocnění je Echinococcus granulosus (měchožil zhoubný), malá tasemnice (2 – 10 mm) žijící v dospělém stavu ve střevě psovitých šelem (definitivní hostitelé), s jejichž trusem vycházejí vajíčka parazita. V mezihostitelích, kterými jsou různí býložravci a také člověk, se vytváří cysty v játrech, mozku, plicích atd. o velikosti až 20 cm.

Anisakóza je parazitární onemocnění mořských ryb. Původcem je Anisakis simplex. Dospělí jedinci jsou přítomni v žaludku mořských kytovců, jako jsou velryby, delfíni nebo tuleni. Přes drobné mořské obratlovce dochází ke kontaminaci svaloviny a orgánů mořských ryb larvami. Larvy jsou bílorůžové barvy a mají velikost 20-30 mm. V případě pozitivního záchytu je možná genotypizace metodou PCR.

Hlavní důraz na tyto parazitární nákazy je kladen také v Evropské referenční laboratoři pro parazity při Istituto Superiore di Sanitá (ISS) v Římě, která laboratoře členských zemí EU řídí. V rámci České republiky úzce spolupracujeme s Parazitologickým ústavem Veterinární univerzity v Brně.

NRL pro parazity poskytuje odborné zázemí pro pracovníky vykonávající státní veterinární dozor i pro soukromé veterinární lékaře.

Vedoucí NRL

MVDr. Jiří Harna+420 585 557 214jharna@svuol.cz
NRL PRO ZDRAVÍ VČEL (ODD. PATOLOGICKÉ MORFOLOGIE)

NRL pro zdraví včel byla na SVÚ Olomouc schválena Ministerstvem zemědělství s účinností od 1. 2. 2012 a spadá jako NRL ostatních zemí pod Evropskou referenční laboratoří pro zdraví včel se sídlem ve Francii – French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), Sophia Antipolis Laboratory.

Laboratoře NRL pro zdraví včel se specializují na diagnostiku infekčních nemocí včel způsobených viry (ABPV, CBPV, DWV-a,b, BQCV, SBV), bakteriemi (mor včelího plodu, hniloba včelího plodu) a plísněmi (zvápenatění včelího plodu, zkamenění včelího plodu, kvasinkové infekce). Dále se diagnostika zaměřuje na invazivní nemoci včel, jejichž původci jsou především prvoci (nosemóza, amoebová nákaza) a roztoči (tumidóza, braulóza, infestace včel roztočem Tropilaelaps sp.).

Primárním cílem laboratoře je zejména diagnostika původců nebezpečných nákaz včel, dle zákona o veterinární péči se jedná o hnilobu včelího plodu, mor včelího plodu, infestaci včel roztoči Tropilaelaps, roztočíkovou nákazu včel, tumidózu (infestace leskňáčkem úlovým, Aethina tumida) a varroázy včel.

Spektrum vyšetření doplňují chemicko-toxikologická vyšetření otrav včel a vyšetření medu a včelích produktů (mikrobiologické vyšetření, senzorická analýza včelích produktů, chemická vyšetření jakostních parametrů medu, detekce reziduí antibiotik v medu, stanovení radioizotopů aj.).

Kromě diagnosticky onemocnění a analýz biologického materiálu rovněž NRL pro zdraví včel koordinuje používání diagnostických metod a standardů, zajišťuje mezilaboratorní testy, konfirmuje pozitivní nebo dubiózní výsledky vyšetření, spolupracuje s dalšími pracovišti zabývající se problematikou nemocí včel a vyšetřováním včelích produktů, zejména s Evropskou referenční laboratoří pro zdraví včel.

Vedoucí NRL

MVDr. Martin Pijáček+420 585 557 233mpijacek@svuol.cz
RL PRO AUJESZKYHO CHOROBU PRASAT (ODD. VIROLOGIE A SÉROLOGIE)

Aujeszkyho choroba (ACH) je celosvětově rozšířené virové nemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Rezervoárem nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu přežívají. Prase domácí a prase divoké figurují jako přirozený hostitel, přežívají nákazu a jsou zároveň rezervoárem viru v prostředí. U všech ostatních živočišných druhů (savců např. psi, kočky, norci, skot, ovce, kozy…) končí ACH úhynem. Člověk k této nákaze není vnímavý a nehrozí mu žádné nebezpečí.

V Evropě došlo v posledních letech k výraznému posunu v eradikaci této nákazy v chovech domácích prasat. Česká republika úspěšně ukončila ozdravování chovů domácích prasat v roce 1987 a od roku 1988 je podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považována za zemi prostou ACH a při vstupu ČR do EU tento statut potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat.

RL koordinuje a kontroluje činnost dalších laboratoří, které provádějí vyšetření na ACH a zároveň poskytuje poradenskou a odbornou pomoc v garantovaném okruhu činnosti.

RL vykonává sérologickou a virologickou diagnostiku, konfirmaci výsledků sérologických a virologických reakcí ostatních laboratoří v ČR, sleduje a zavádí nové diagnostické metody do laboratorní praxe.

RL se pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních kruhových testů pořádaných OIE referenční laboratoří ve Francii a APHA v Anglii

Vedoucí RL

MVDr. Martina Lysáková+420 585 557 336mlysakova@svuol.cz
RL PRO MIKROBIOLOGII KOJENECKÉ A DĚTSKÉ VÝŽIVY OBSAHUJÍCÍ ŽIVOČIŠNOU SLOŽKU (ODD. HYGIENY POTRAVIN A KRMIV)

Kojenecká a dětská výživa je určená pro nejcitlivější část populace, proto je nutné sledovat její zdravotní nezávadnost. 

V souladu s platnou legislativou ČR a EU provádí RL diagnostiku, identifikaci a konfirmaci bakterií Cronobacter spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Bacillus cereus a dalších patogenních bakterií, rovněž stanovení stafylokokových enterotoxinů (SEA-SEE) přístrojem VIDAS imunodetekcí.

RL metodicky řídí ostatní veterinární laboratoře a ověřuje jejich způsobilost kontrolními testy, poskytuje odbornou pomoc orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor při organizaci systému kontroly zdravotní nezávadnosti živočišných produktů. RL spolupracuje s dalšími veterinárními i humánními laboratořemi na národní i mezinárodní úrovni.

Vedoucí RL

MVDr. Jarmila Ondrušková+420 585 557 240jondruskova@svuol.cz